ရှင်းဂျူခုစားဝတ်နေရေးစသင်ခြင်းလမ်းည့န်း

最終更新日:2023年1月5日

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-多文化共生推進課
電話:03(5273)3504 FAX:03(3209)7455