ငလ်င္ရပ္တန္႔သြားပါက

最終更新日:2017年3月6日

ငလ်င္လႈပ္ရွားျပီးေနာက္၊ မီးေဘးမ်ား၊ အိမ္ခန္းမ်ားျပဳိက်ျခင္း အႏၱရာယ္မ်ား မရွိေလာက္လွ်င္ ေရွာင္တိမ္းစရာမလိုေတာ့ပါ။
ရပ္ကြက္ရွိေဘးအႏၱရာယ္အသိေပးခ်က္မ်ား၊ ေရဒီယိုစသည္မ်ားမွ မွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို နားဆင္ျပီး၊ ေကာလဟာလမ်ားကို နားမေယာင္ပါႏွင့္။
အိမ္အနီးတြင္ မီးေလာင္ျပီး မီးကူးစက္နုိင္ဖြယ္ရွိသည့္အခ်ိန္၊ အေဆာက္အဦ ျပိဳလဲနုိင္ဖြယ္ရွိသည့္အခ်ိန္ တုိ႔တြင္ ရပ္ကြက္၊ မီးသတ္၊ ရဲဌာနမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ အလ်င္အျမန္ေရွာင္တိမ္းပါ။

ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုေရွာင္တိမ္းမလဲ။

(၁) ငလ်င္လႈပ္မႈ ရပ္တန္႔ပါက အနီးရွိ ပန္းျခံ၊ ကြင္းျပင္မ်ား၏ “ေခတၱစုရပ္ေနရာ” တြင္ ေရွာင္တိမ္းမႈအေျခအေနကို ၾကည့္မည္။
(၂) မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ အိမ္၊ အလုပ္ခန္းမ်ား အႏၲရာယ္ရွိလာနုိင္တဲ့အေျခအေနတြင္ “ဒုကၡသည္စခန္း” သို႔ ေရွာင္တိမ္းေနပါ။
(၃) အိမ္ျပိဳျခင္းမ်ား၊ မီးေဘးမ်ားတို႔ေၾကာင့္ အိမ္မျပန္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ “ခုိလႈံရာေနရာ” (ရပ္ကြက္တြင္းရွိ မူလတန္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား စသည္)တြင္ ေရွာင္တိမ္းပါမည္။

ေခတၱစုရပ္ေနရာ

ေခတၱစုရပ္ေနရာ画像
ေခတၱစုရပ္ေနရာကုိ ျမိဳ႕နယ္ေကာင္စီရံုး၊ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သတ္မွတ္ထား ပါသည္။
ခိုလႈံရာေနရာ၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ မတိမ္းေရွာင္ခင္၊ အိမ္နီးခ်င္းဒုကၡသည္မ်ား ေခတၱစုစည္းျပီး အေျခအေန ေစာင့္ၾကည့္သည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္၊ ပ်က္စီးထိခုိက္မႈ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး၊ ခိုလႈံရာေနရာ သို႕မဟုတ္ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းပါ။

ခိုလႈံရာေနရာ

ခိုလႈံရာေနရာ画像
ငလ်င္၊ ေရေဘး စသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ျပိဳျခင္း၊ မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္းမ်ားျဖစ္ကာ မိမိအိမ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ရန္မျဖစ္နုိင္ေသာသူမ်ား ေခတၱခဏ တိမ္းေရွာင္ေနနုိင္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူနုိင္ျခင္း၊ အစားအစာမ်ားေ၀ငွေပးျခင္း၊ ေရွးဦးသူနာျပဳစုျခင္း မ်ားလည္းရွိပါသည္။

ဒုကၡသည္စခန္း

ဒုကၡသည္စခန္း画像
ငလ်င္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္ မီးေဘးမွ အႏၲရာယ္လြတ္ကင္းရန္ တိမ္းေရွာင္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ပန္းျခံၾကီးမ်ား၊ ကြင္းျပင္ၾကီးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။

တိမ္းေရွာင္ေသာအခ်ိန္တြင္

ဂက္စ္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုက္မ်ားကို လံုး၀ပိတ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဘရိတ္ကာမ်ားကို ခ်ထားရပါမည္။
အိမ္၀င္ေပါက္တြင္ တိမ္းေရွာင္ရမည့္ေနရာလိပ္စာ မွတ္စုကို ကပ္ထားျပီး ခိုလႈံမည့္ေနရာကို အသိေပးရပါမည္။
တိမ္းေရွာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္ျပီး တိမ္းေရွာင္ပါ။
အေရးေပၚသံုးပစၥည္းအိတ္ကို ေက်ာပိုးထားျပီး၊ လက္ႏွစ္ဘက္ကို အလြတ္ထားပါ။

本ページに関するお問い合わせ

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。